baner

Fyzioterapie

Nabízím individuální terapii nebo skupinové cvičení.

Fyzioterapie je obor zdravotnické činnosti zaměřený na diagnostiku a terapii funkčních poruch pohybového systému. Prostřednictvím pohybu a dalších fyzioterapeutických postupů cíleně ovlivňuje funkce ostatních systémů včetně funkcí psychických. 

Uplatňuje se ve všech subsystémech péče o zdraví - v oblasti podpory a výchovy ke zdraví, v prevenci, v léčebné péči, v rehabilitaci.
Fyzioterapie svými specifickými prostředky zasahuje tam, kde pohyb a ostatní fyzické i psychické funkce jsou ohroženy procesem stárnutí, zraněním, nemocí nebo vrozenou vadou.


Cílem fyzioterapie je zachování a obnovení optimální funkce pohybového systému.
K pohybové diagnostice používá fyzioterapie speciální kineziologické postupy a testy, fyzikální měření ke stanovení rozsahu pohybu v kloubech a stupně svalové síly, k vyhodnocení pohybových vzorů, posturálního a lokomočního chování pacienta, klienta. Diagnostické postupy vedou ke stanovení terapeutického plánu.
K terapii používá fyzioterapie neinvazivní léčebné prostředky fyzikální povahy. Je to především pohyb a to aktivní i pasivní uplatněný ve speciálních postupech, metodách a konceptech pohybové, manuální a reflexní terapie. Provádí se individuálně (individuální terapie) nebo ve skupinách (skupinové cvičení). Jako doplňující prostředky využívá fyzioterapie účinky mechanické, tepelné, účinky světelné energie, elektrického a magnetického pole nebo tlakové a vztlakové síly vodního prostředí. Nedílnou součástí je i ergonomické poradenství.

Fyzioterapeutem se stává ten, kdo získá odbornou způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta dle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních. V současné době lze odbornou způsobilost získat po absolvování vysokoškolského studia, a to buď v bakalářském, nebo magisterském studijním programu s možností postgraduálního vzdělávání. Fyzioterapeut spolupracuje s ostatními zdravotnickými profesemi a klade důraz na spolupráci s klientem, jejich rodinami a pečovateli.

NABÍDKA SLUŽEB:

INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE

·         Kineziologický rozbor, rehabilitační plán

·         Obecné myoskeletární postupy

·         Měkké a mobilizační techniky

·         SMsystém MUDr. Smíška

·         Metody založené na neurofyziologickém podkladě (BPP, DNS, PNF, ACT)

·         Míčková facilitace

·         Senzomotorická cvičení , cvičení na labilních plochách

·         LTV u problému stressové inkontinence

·        Kineziotaping

·         Léčebná rehabilitace u neurologických, ortopedických, traumatologických a bolestivých stavů

.       Rehabilitace spinálních pacientů

.       Kompenzační cvičení pro sportovce

.       Cvičení u vadného držení těla dětí i dospělých

·         Ergonomie – poradenství v oblasti správných pohybových návyků při denních pracovních činnostech

-      Problematika dětské nohy, korekce cvičení, taping

-      Termoplastické stélky do bot, individuálně zhotovené dle vaší nohy a boty přímo ve cvičebně. viz novinky

-      fyzikální terapii: ultrazvuk, laser, elektroléčba, kombinovaná terapie, elektrostimulace, elektrogymnastika, pneuven

SKUPINOVÉ CVIČENÍ

.    určené pro širokou veřejnost jako prevenci i terapii chronických bolestivých stavů

.    malé skupinky (max 9 osob)

.    skupinové cvičení s důrazem na individuální možnosti jednotlivých cvičících

.    pod dohledem fyzioterapeuta

.    jedná se o stabilizační cvičení páteře s centrovaným postavením klíčových kloubů

.    zahrnuje prvky Pilates, jógy, senzomotoriky, dechové gymnastiky, DNS, SPS,  apod.

.    cvičení převážně s váhou vlastního těla, ale používáme i pomůcky jako gymnastikball, overball, softball, theraband, labilní plochy, SMsystém, aj.

-    dětská skupina - důraz na kompenzační cvičení při sportu, správný strečink

 

Součástí individuální terapie je i poradenství v oblasti myoskeletární a rehabilitační ergonomii

.Ergonomie = přizpůsobení práce člověku. Zlepšení podmínek práce bez ohrožení zdraví, v komfortním prostředí a při zvýšení efektivnosti pracovní činnosti.Dělí se na několik podskupin. Pro fyzioterapeuta je důležitá myoskeletární a rehabilitační ergonomie.

Myoskeletární ergonomie – jejím předmětem je prevence profesionálně podmíněných onemocnění pohybového aparátu, a to především onemocnění páteře a HKK z přetížení. Pro tato onemocnění je charakteristický postupný začátek (na rozdíl od úrazu) a jejich riziko se může zvyšovat tzv. ergonomickou expozicí (vynucená poloha, opakované pohyby, přetížení apod.) Terapie těchto onemocnění je jednak klinická a jednak spočívá v ergonomické intervenci (škola zad). Ergonomické znalosti uplatňujeme při prevenci onemocnění hybného systému, pro instruování pacientů pro domácí i pracovní prostředí a při prevenci vlastního zdraví.

Rehabilitační ergonomie – zaměřuje se na profesní přípravu osob se zdravotním postižením, na technická opatření (konstrukční úpravy pracovního místa, nástrojů, strojů, pracovních pomůcek a dílenského nábytku tak, aby byly v souladu s výkonovou kapacitou osoby s ohledem na její zdravotní stav). Důležitým faktorem jsou osobnostní rysy jako je motivace, schopnost adaptace, komunikace a vůle.

orgonomie 01

orgonomie 01
orgonomie 02
orgonomie 02
orgonomie 03
orgonomie 03

Free Joomla! template by L.THEME